RIVM ontwikkelt screeningstool voor Persistente, Mobiele, en Toxische stoffen in water

De waterkwaliteit staat in Nederland onder druk. Sommige chemische stoffen breken niet af in het milieu (Persistent), verspreiden zich makkelijk in water (Mobiel) en zijn giftig (Toxisch) voor mens en milieu. Stoffen die alle drie deze eigenschappen hebben zijn moeilijk uit het (drink)water te zuiveren, hopen zich op de lange duur op in het milieu en vormen daarmee een potentieel gezondheidsrisico. Het RIVM ontwikkelde een online methode om vast te stellen of chemische stoffen deze PMT-eigenschappen hebben. Dat is een belangrijke eerste stap om de uitstoot van deze stoffen zoveel mogelijk te voorkomen. Op 25 oktober 2023 om 14:00 uur organiseert het RIVM een webinar voor gebruikers.  

Belangrijk om PMT-eigenschappen zo snel mogelijk te herkennen

Het RIVM heeft een online tool gemaakt om vast te stellen of chemische stoffen mogelijk PMT-eigenschappen hebben. Dat is een belangrijke eerste stap om PMT-stoffen te herkennen, liefst nog voor ze in het water terecht komen.

De screening kan vergunningverleners helpen bij het beoordelen van afvalwaterlozingen en drinkwaterbedrijven bij het beoordelen van de waterkwaliteit. Ook is het mogelijk op basis van deze tool een eerste inschatting te maken van het belang van maatregelen na een incident met chemische stoffen in water.

Score van PMT-stoffen

Op dit moment zijn meer dan 6000 stoffen op deze manier beoordeeld. De resultaten zijn beschikbaar via de PMT screeningstool. De tool scoort chemische stoffen van 0 tot 1. Als uit de PMT-tool een score komt van 0,33 of hoger, is dit een eerste signaal dat deze stof mogelijk zorgwekkend is. Verder onderzoek is dan nodig. Dit kan al het geval zijn als stoffen 2 van de 3 PMT-eigenschappen hebben.  Een lage score op PMT-eigenschappen betekent niet dat de stof helemaal niet zorgwekkend is. Ook andere eigenschappen kunnen slecht zijn voor het milieu of de gezondheid. Bijvoorbeeld stoffen met kankerverwekkende eigenschappen die niet persistent en/of mobiel zijn of als stoffen bioaccumulerend in plaats van mobiel zijn. Hier is een andere beoordeling voor nodig.

PMT wordt opgenomen in Europese regelgeving

Sinds april dit jaar zijn PMT en vPvM (zeer persistente en zeer mobiele) stoffen opgenomen in de verordening waarin de gevaarsindeling, etikettering en verpakking (CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)) van stoffen in de Europese Unie staat vastgelegd. De Europese Commissie erkent hiermee dat deze stoffen een probleem zijn. Het indelen van stoffen volgens de CLP-verordening is een langdurig proces en daarom speelt de screeningstool van het RIVM een belangrijke rol om stoffen met PMT/vPvM eigenschappen zo vroeg mogelijk te identificeren. 

Webinar

Het RIVM organiseert op 25 oktober om 14:00 uur een webinar waarin de tool wordt gepresenteerd.  U kunt zich aanmelden via deze link

Leave a reply