Jaarverslag Signaleringsoverleg Voedselveiligheid 2021 1

Jaarverslag Signaleringsoverleg Voedselveiligheid 2021

In 2021 zijn in het Signaleringsoverleg Voedselveiligheid (SO-V) 73 signalen besproken en geduid. Dat staat in het jaarverslag van het SO-V. In dit Signaleringsoverleg, met daarin ook het RIVM, bespreken experts signalen van nieuwe mogelijke risico’s voor de voedselveiligheid. Het doel van het overleg is deze risico’s op tijd in kaart te brengen. Maatregelen om de gezondheid van mensen te beschermen, kunnen zo sneller genomen worden.

Overzicht signalen

Voor 9 van de 73 signalen concludeerde het SO-V dat er maatregelen nodig zijn of dat er meer onderzoek nodig is. Deze signalen zijn gemeld aan de ministeries van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
en LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en aan de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het gaat hierbij niet om onmiddellijk risico maar een mogelijk verhoogd risico in de toekomst. Voor de overige 64 signalen was de conclusie van het SO-V dat er geen sprake was van een mogelijk verhoogd risico of dat de kwestie al bekend was.

Aanleiding Signaleringsoverleg Voedselveiligheid

Om nieuwe risico’s van de aanwezigheid van bacteriën, virussen en chemische stoffen in ons voedsel zo vroeg mogelijk in beeld te brengen, is in 2020 het Signaleringsoverleg Voedselveiligheid gestart. Het SO-V is opgezet in opdracht van de ministeries van VWS en LNV. De aanleiding hiervoor was het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (2019) over opkomende voedselveiligheidsrisico’s.

Het Signaleringsoverleg bestaat uit twee delen. Er is een overleg over microbiologische risico’s, het SO-VM Verkennende Monitoring (voorgezeten door RIVM). Daarnaast is er een overleg over chemische risico’s, het SO-VC Voedingscentrum (voorgezeten door Wageningen Food Safety Research, WFSR Wageningen Foodsafety Research
). In beide onderdelen zitten experts op het gebied van voedselveiligheid van verschillende organisaties. Deze experts verzamelen signalen die zij met elkaar bespreken en betekenis geven.

Leave a reply