• Persoonlijk welzijn vrijwel gelijk gebleven

  Persoonlijk welzijn vrijwel gelijk gebleven

  29-3-2021 00:00 © Hollandse Hoogte / Frank de Roo Het persoonlijk welzijn van de Nederlandse bevolking is afgelopen jaar nauwelijks veranderd. In 2020 had 66,2 procent van de volwassenen een hoog persoonlijk welzijn. Dat is iets meer dan een jaar eerder; toen was dat 64,7 procent. De tevredenheid met het sociale leven is wel iets

  Read more
 • Persoonlijk welzijn, 2020

  Persoonlijk welzijn, 2020

  29-3-2021 00:00 Tabel met cijfers over persoonlijk welzijn in 2020, uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken en naar de afzonderlijke indicatoren. Persoonlijke welzijnsindex naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau; afzonderlijke indicatoren over tevredenheid en vertrouwen. Het onderzoek sociale samenhang en welzijn wordt bekostigd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Downloads Excel Tabel – Persoonlijk welzijn

  Read more
 • Onderbouwing Langetermijnverkenning Stikstofproblematiek

  Onderbouwing Langetermijnverkenning Stikstofproblematiek

  In veel Natura 2000-gebieden in Nederland komt te veel stikstof op de bodem terecht. Dat is slecht voor de kwaliteit en variatie van planten en dieren. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzocht of er een combinatie van lokale, nationale of internationale maatregelen is, die dit voorkomt. Uit de analyse blijkt dat daar niet één

  Read more
 • Beoordeling bijzondere medische verrichtingen blijft maatwerk

  Beoordeling bijzondere medische verrichtingen blijft maatwerk

  Nieuwsbericht | 29-03-2021 | 10:00 De besluitvorming over het instellen of opheffen van een vergunningplicht voor een bijzondere medische verrichting vergt steeds maatwerk. In een advies dat vandaag is aangeboden aan de minister voor Medische Zorg en Sport, geeft de Gezondheidsraad een handreiking voor meer eenduidigheid en transparantie in de besluitvorming. De raad heeft daartoe

  Read more
 • Lozingen van de Nederlandse nucleaire instellingen in 2019 onder het vergunde maximum

  De radioactieve stoffen in de lozingen in water en lucht door nucleaire instellingen in Nederland lagen in 2019 onder het vergunde maximum. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu controleert elk jaar de water- en luchtlozingen van de kerncentrale Borssele, de COVRACentrale Organisatie Voor Radioactief

  Read more
 • Jeugdhulp door het wijkteam, 2016-1e halfjaar 2020

  19-3-2021 11:52 Voor jongeren die, in de periode 2016 t/m het 1e halfjaar 2020, jeugdhulp hebben ontvangen door het wijkteam, is in beeld gebracht welke ándere vormen van jeugdzorg ze daarnaast hebben ontvangen. In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de

  Read more
 • Tientallen arrestaties wegens operatie Sky

  Tientallen arrestaties wegens operatie Sky

  10 maart 2021  In het kader van operatie Sky zijn er tientallen arrestaties verricht, waarbij 75 huizen en kantoren zijn doorzocht. Daarbij is ook de Belgische bokser Jamal Ben S aangehouden wegens betrokkenheid bij deze zaak. In totaal zijn er 48 personen aangehouden. Tussen Jamal Ben en Ricko Verhoeven zou een gevecht om de Glory-wereldtitel

  Read more
 • Actuele cijfers luchtkwaliteit tonen verbeterde luchtkwaliteit

  Actuele cijfers luchtkwaliteit tonen verbeterde luchtkwaliteit

  Actuele gegevens over de luchtkwaliteit in Nederland laten een verbetering zien. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu maakt elk jaar kaarten over de luchtkwaliteit in Nederland, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De nieuwste kaarten tonen dat de gemiddelde concentratie van luchtverontreinigende stoffen in 2020 aanzienlijk lager was dan die van 2019.

  Read more
 • Verkenning stikstofuitstoot door dieren in de natuur

  Verkenning stikstofuitstoot door dieren in de natuur

  Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft voor Nederland een inschatting gemaakt van de nog onbekende stikstofuitstoot door biologische bronnen vanuit de natuur. Vanuit de natuur gaat het dan om twee type bronnen: uitstoot van stikstofoxiden uit natuurbodems (bos en heide) en van ammoniak via de uitwerpselen van alle in de natuur levende wilde dieren

  Read more
 • Tabel Leefstijl, 2020

  Tabel Leefstijl, 2020

  11-3-2021 00:00 Cijfers over rookgedrag, alcoholgebruik, drugsgebruik, seksuele gezondheid, ondergewicht, gezond gewicht, overgewicht, lichamelijke activiteit, voeding en ongevallen. Gebaseerd op de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2020 van CBS in samenwerking met het Consortium Leefstijlmonitor. Deze cijfers zijn op verzoek van het RIVM uitgedraaid. Het RIVM publiceert deze cijfers op de websites ‘Staat van Volksgezondheid’ (www.staatvenz.nl), volksgezondheidenzorg.info en leefstijlmonitor.nl

  Read more

Photostream