Europese eisen luchtkwaliteit haalbaar bij uitwerking voorgenomen beleid 1

Europese eisen luchtkwaliteit haalbaar bij uitwerking voorgenomen beleid

In 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor strengere eisen aan de luchtkwaliteit. Met de maatregelen die nu gelden voldoet de luchtkwaliteit in 2030  voor een groot deel van Nederland aan deze eisen. Maar langs drukke wegen en in de IJmond, op de Maasvlakte en rond Schiphol worden overschrijdingen verwacht. Dat blijkt uit berekeningen van het RIVM. Om voor 100 procent aan de nieuwe grenswaarden te voldoen zijn extra maatregelen nodig. Deze maatregelen zijn nu nog niet concreet. Daarom kan het RIVM het effect daarvan nu niet berekenen. 

Extra maatregelen nodig

Het RIVM heeft berekend dat in 98 procent van Nederland de nieuwe grenswaarde voor de luchtkwaliteit in 2030 met bestaande beleidsmaatregelen kan worden gehaald. Langs drukke wegen en in de gebieden IJmond, Schiphol en de Maasvlakte zijn extra maatregelen nodig. 

Langs drukke wegen is dit doel haalbaar met 10% extra vermindering van de verkeersemissies  in 2030. Ook heeft de Europese Commissie strengere normen voor de uitstoot van voertuigen voorgesteld. Als deze worden ingevoerd dan zal de overschrijding lager worden.  Dat zal ook het geval zijn als de klimaat- en stikstofdoelen voor het wegverkeer concreet worden ingevuld.   

Het kabinet overlegt al over maatregelen om de klimaatdoelen voor 2030 te kunnen halen. Pas als de Nederlandse regering de voorgenomen beleidsmaatregelen concreter invult, wordt duidelijk of het mogelijk is de nieuwe grenswaarden overal te halen. 

Schonere lucht leidt tot gezondheidswinst

De voorgestelde luchtkwaliteitseisen leiden in 2030 tot een verdere daling van de blootstelling van de bevolking aan vervuilende stoffen. Dit is beter voor de gezondheid, bijvoorbeeld voor mensen met aandoeningen aan luchtwegen zoals astma en COPD chronic obstructive pulmonary disease (chronic obstructive pulmonary disease). 

Voorstel stap in de richting van WHO World Health Organization
(World Health Organization
)-advieswaarden

Op 26 oktober 2022 stelde de Europese Commissie voor om de Europese luchtkwaliteitsrichtlijn 2008/50/EC European Commission (European Commission) uit 2008 aan te passen. Het doel van de Europese Commissie was om de nieuwe eisen te laten aansluiten bij de strengere WHO-advieswaarden voor de luchtkwaliteit uit 2021. Dat doel wordt met de nu voorgestelde eisen nog niet gehaald.  

Het RIVM heeft deze berekeningen uitgevoerd voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.


 

Leave a reply