Verbeteren van meetnetten voor de grondwaterkwaliteit nodig 1

Verbeteren van meetnetten voor de grondwaterkwaliteit nodig

Om de grondwaterkwaliteit in de gaten te houden wordt de waterkwaliteit in Nederland gemeten in verschillende meetnetten. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop grondwaterkwaliteitsmeetnetten zijn ingericht en hoe ze worden uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de dataset van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMGLandelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit) consistent is. Binnen het LMG wordt frequent gemeten en zijn er weinig verschillen geweest in de uitvoering tussen de jaren en gebieden. In de provinciale meetnetten wordt minder vaak gemeten en zijn er in de uitvoering meer verschillen tussen de jaren en de gebieden.

Door de verschillen is het onzeker hoe geschikt de provinciale meetnetten zijn voor verschillende landelijke toepassingen. Om hier inzicht in te krijgen is statistisch onderzoek nodig. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet aanbevelingen om de kwaliteit van de data en het beheer ervan te verbeteren; de provincies werken hier al aan. De feitenrapportage grondwaterkwaliteitsmeetnetten beschrijft de verschillen en overeenkomsten in de manier waarop de meetnetten zijn ingericht (wie doet wat) en hoe ze worden uitgevoerd (waar, welke stoffen en wanneer). Vanwege de Europese verplichtingen is vooral gekeken naar de voedingsstof nitraat. Het RIVM beveelt aan om de manier van werken landelijk te verbeteren.

Gegevens verzamelen in provinciale meetnetten en landelijk meetnet

In Nederland worden via meerdere meetnetten gegevens over de kwaliteit van het grondwater verzameld. Hiermee worden concentraties van verschillende stoffen gemeten, waaronder nitraat. Naast een landelijk meetnet heeft elke provincie een eigen meetnet. Zij gebruiken hierbij ook een deel van de landelijke putten; het verschilt per provincie in welke mate. Op hoofdlijnen zijn de resultaten over nitraat van het landelijke meetnet en de provinciale meetnetten hetzelfde, maar er zijn ook verschillen, zeker regionaal.

Doelen van de meetnetten

De meetnetten hebben verschillende doelen. Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMGLandelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit), wordt onder andere gebruikt voor de verplichte Europese rapportage over nitraat. De meetnetten van de provincies leveren gegevens voor regionale doelen en voor de verplichte Europese rapportage voor de Kaderrichtlijn Water (KRWKaderrichtlijn Water).

Leave a reply