Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2021 1

Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2021

3-6-2022 15:57

Het CBS heeft een aantal simulaties uitgevoerd naar de gevolgen van het vernieuwde woonplaatsbeginsel Jeugd op het aantal jongeren per gemeente met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2021 en op de kosten daarvan voor enkele specifieke groepen jongeren.

In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, zijn in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) deze maatwerktabellen samengesteld over het vernieuwde woonplaatsbeginsel Jeugd.
Het woonplaatsbeginsel Jeugd is met ingang van 1 januari 2022 aangepast. VWS en gemeenten willen graag een indicatie van de gevolgen in termen van het aantal kinderen en trajecten waar elke gemeente in 2021 verantwoordelijk voor zou zijn geweest als het nieuwe woonplaatsbeginsel zou zijn gehanteerd. Op basis van gegevens uit de Beleidsinformatie Jeugd heeft het CBS een aantal scenario’s rondom het nieuwe woonplaatsbeginsel doorgerekend. Daarbij is ook in beeld gebracht van welke naar welke gemeente/regio jongeren verschuiven in elk scenario. Het betreft een simulatie op basis van bij CBS beschikbare data. Het CBS beschikt niet over alle benodigde informatie om voor elke jongere met honderd procent zekerheid de gemeente te bepalen volgens het nieuwe woonplaatsbeginsel. De resultaten van de simulatie moeten dan ook gezien worden als een indicatie van de aantallen jongeren per gemeente volgens het nieuwe woonplaatsbeginsel.

Op basis van de simulatie van het aantal jongeren en trajecten per gemeente, is ook een berekening gemaakt van de kosten voor jeugdzorg aan jeugdigen met voogdij en aan jeugdigen van 18 jaar of ouder. Hiervoor is informatie uit de Beleidsinformatie Jeugd over de geleverde zorg- en hulptrajecten aan deze twee groepen jongeren gecombineerd met de door VWS geleverde dagprijzen voor de diverse typen zorg en hulp. Voor de toedeling van een zorgtraject aan een gemeente is NIET uitgegaan van de gemeente die in 2021 feitelijk verantwoordelijk was voor de geleverde zorg (zoals deze in de Beleidsinformatie Jeugd wordt aangeleverd). In plaats daarvan is uitgegaan van scenario 2 van de simulatie van het aantal jongeren en trajecten per gemeente.

Deze tabellensets zijn een herhaling van eerdere tabellen over de jaren 2016 tot en met 2020.

Downloads

Tabel – Simulatie vernieuwd woonplaatsbeginsel 2021

Tabel – simwpb Kosten 18plussers en voogdij 2021

Leave a reply