Gezondheidsraad verwelkomt negen nieuwe leden

De gezondheid van de Nederlandse bevolking verbeteren. Daar zetten onze nieuwe leden graag hun kennis en ervaring voor in door bij te dragen aan de wetenschappelijke adviezen die de raad uitbrengt voor de regering en de Tweede en de Eerste Kamer.

Elk jaar op 1 januari wisselt de samenstelling van de raad: nieuwe leden treden toe, leden van wie de benoemingstermijn eindigt nemen afscheid en anderen worden herbenoemd. Eind december 2022 plaatste Koning Willem-Alexander zijn handtekening onder het Koninklijk Besluit voor de benoeming en herbenoeming van Gezondheidsraadsleden. Zodoende heeft de Gezondheidsraad sinds begin 2023, voor een termijn van vier jaar, negen nieuwe leden. Negentien leden zijn herbenoemd en twee zijn er vertrokken door het aflopen van hun termijn. De raad heeft sinds 1 januari in totaal 114 leden.

De Gezondheidsraad komt nooit in zijn geheel bijeen, maar werkt in commissies. De commissies worden over het algemeen bemenst door raadsleden, maar bij specifieke adviesvragen worden zo nodig deskundigen van buiten de raad aangetrokken. Dat stelt commissies in staat om adviesonderwerpen vanuit alle relevante invalshoeken te bespreken, oftewel: multidisciplinair. Zie de pagina Werkwijze voor meer informatie over de samenstelling van commissies.

Reacties van nieuwe leden op hun benoeming

‘Ik vind het een grote eer om vanuit mijn ervaring als voedingswetenschapper en diëtist een bijdrage te kunnen leveren aan het werk van de Commissie Voeding. Ik hoop naast een goede wetenschappelijke discussie ook aandacht te kunnen besteden aan de praktische toepasbaarheid en maatschappelijke kanten van de adviezen.’ dr. Kirsten Berk

‘Een bevolkingsonderzoek kent vele facetten. Het vraagt dan ook een zorgvuldige afweging om te kunnen zeggen dat het nut voor de deelnemers opweegt tegen de risico’s. Als lid van de Commissie Bevolkingsonderzoek wil ik actief bijdragen aan het maken van deze afweging om bestaande bevolkingsonderzoeken te verbeteren en nieuwe bevolkingsonderzoeken te beoordelen.’ prof. dr. Mireille Broeders

‘Iedereen verdient een veilige en gezonde werkplek. Via de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen hoop ik bij te dragen aan het voorkómen van beroepsziekten, op zowel de korte als de lange termijn.’ dr. Susan Peters

‘De beraadsgroep van de Gezondheidsraad geeft mij de kans om met een multidisciplinair team van gerespecteerde deskundigen de gegeven adviezen gezamenlijk te beoordelen. Dit zijn verrijkende discussies waar ik zelf veel van leer, maar door ook met mijn inbreng een bijdrage kan leveren om zinnige zorg adviezen te genereren voor de Nederlandse maatschappij.’ prof. dr. Heiman Wertheim

Overzicht wijzigingen bij de raad per 1 januari

Nieuwe leden zijn:

Mevrouw dr. K.A.C. Berk
Mevrouw prof. dr. M.J.M. Broeders
De heer dr. ir. W. Fransman
Mevrouw dr. R. van der Graaf
Mevrouw prof. dr. S.C. Linn
De heer dr. A.L. Menke
Mevrouw dr. S. Peters
De heer prof. dr. J.M. Prins
De heer prof. dr. H.F.L. Wertheim

Herbenoemd zijn:

De heer dr. E.M.M. Adang
De heer drs. M.W.H. van Beek
De heer prof. dr. J. Berkhof
De heer prof. dr. T.A. Boer
De heer prof. dr. W.J. Dondorp
Mevrouw prof. dr. P.J.M Elders
Mevrouw prof. dr. S.E. Geerlings
De heer prof. dr. R.H.H. Groenwold
De heer dr. N.G. Hartwig
De heer prof. dr. C.J.P.A. Hoebe
Mevrouw dr. A. van den Hoek
De heer dr. E.D. Kroese
Mevrouw prof. dr. I.M. van Langen
De heer mr. drs. J.J. Rijken
Mevrouw prof. dr. ir. L.A.M. Smit
Mevrouw prof. dr. mr. B.C.A. Toebes
Mevrouw dr. J.J. van Tol-Geerdink
Mevrouw drs. E. Vlaanderen
Mevrouw prof. dr. M.C. Vries

Leden van wie de benoemingstermijn afliep:

Mevrouw C.F. Kuper
Mevrouw dr. E. Beers

In totaal telt de Gezondheidsraad momenteel 114 leden. Een volledig overzicht van de leden en hun expertise vindt u op de pagina Raad.

Leave a reply