AZW: Kwalificaties in Zorg en Welzijn, 2021 1

AZW: Kwalificaties in Zorg en Welzijn, 2021

11-7-2023 00:00

Kwalificaties van werknemers en zelfstandigen, uitgesplitst naar branche, voor het jaar 2021. Ook is onderzocht welke beroepen mensen uitoefenen binnen de sector zorg en welzijn.

Voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) heeft het CBS in 2021 in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoek gedaan naar kwalificaties zorg en welzijn (CBS, 2021). Hierin is nagegaan in hoeverre mensen die beschikken over een van de 22 zogeheten kwalificaties zorg en welzijn, werkzaam zijn binnen de sector zorg en welzijn. Een kwalificatie zorg en welzijn betreft een specifieke groep opleidingen die binnen de zorg en welzijn kunnen worden gevolgd op mbo, hbo en wo-niveau. Dit onderzoek heeft geleid tot een tabellenset die sindsdien jaarlijks wordt geüpdatet met de jongste cijfers (CBS, 2021).

De tabellenset bevat gegevens over de kwalficaties van werknemers en zelfstandigen in 2021. Hierbij is uitgesplitst naar het wel of niet werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn. Voor degenen die werkzaam zijn binnen zorg en welzijn, wordt uigesplitst naar de branche waarin men werkzaam is. De tabellen zijn een vervolg op het onderzoek dat in 2021 en 2022 is uitgevoerd.

In het eerdere onderzoek van 2021 en 2022 zijn vervolgvragen geformuleerd. Eén daarvan betreft de taken en werkzaamheden die mensen uitvoeren. Mensen die werken in de sector zorg en welzijn voeren niet allemaal taken of werkzaamheden uit die gerelateerd zijn aan zorg en welzijn. Naast zorgpersoneel zijn deze mensen echter ook van belang om de sector ‘draaiende’ te houden. Denk bijvoorbeeld aan administratief personeel, beveiligers, kantinemedewerkers en schoonmakers. Andersom komt het voor dat mensen die buiten de sector zorg en welzijn werken wel degelijk zorg en welzijn taken of werkzaamheden uitvoeren, zoals bedrijfsartsen, fysiotherapeuten en sociaal werkers. Om hier meer zicht op te krijgen heeft het ministerie van VWS gevraagd om vervolgonderzoek te doen naar het beroep dat mensen uitoefenen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in dit rapport opgenomen.

In het rapport wordt eerst een algemeen beeld geschetst van het beroep dat mensen uitoefenen binnen de sector zorg en welzijn (breed). Welk deel heeft een zorg en welzijnsberoep en in welke branche is dit aandeel het grootst? Als mensen werkzaam zijn in deze sector, maar geen zorg en welzijnsberoep uitoefenen, om welke beroepen gaat het dan vooral? Ook wordt nagegaan hoeveel mensen een zorg- en welzijnsberoep uitoefenen buiten de sector zorg en welzijn. Vervolgens wordt het bovenstaande herhaald voor mensen die beschikken over een kwalificatie zorg en welzijn. Tot slot wordt per kwalificatie gekeken welk deel een zorg- en welzijnsberoep uitoefent.

Dit onderzoek is in 2023 ontwikkeld als innovatieproject in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.

Downloads

Tabel – Kwalificaties zorg en welzijn 2021

PDF – Beroepen binnen en buiten sector zorg en welzijn 2021

Leave a reply