25 gemeenten delen hun ervaringen met de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht 1

25 gemeenten delen hun ervaringen met de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht

Het opbouwen van een netwerk rondom de centrale zorgverlener en een duidelijke rolverdeling binnen dat netwerk zijn belangrijk voor de totstandkoming van de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Dit zijn enkele resultaten uit de procesevaluatie die het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu uitvoerde onder 25 van de 30  gemeenten die eind 2020 werkten met de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Uit de evaluatie bleek ook dat het aansluiten bij bestaande samenwerkingsverbanden en initiatieven tussen het zorg en sociaal domein helpt bij de implementatie van de aanpak.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu haalde de afgelopen twee jaar ervaringen en cijfers op over de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Deze aanpak is ontwikkeld om passende ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht of obesitas te organiseren. Kenmerkend is de brede blik op overgewicht en obesitas, waarbij wordt erkend dat mogelijk achterliggende problemen (medisch, psychisch of sociaal) het overgewicht in stand houden of verergeren. Samenwerking tussen professionals uit het zorgdomein en het sociale domein staat in deze aanpak dan ook centraal. Het doel van de aanpak is om samen met het kind en het gezin de fysieke en mentale gezondheid en de kwaliteit van leven van het kind structureel te verbeteren. Belangrijk sleutelfiguur is de centrale zorgverlener die een band opbouwt met het kind en gezin, samen met hen de situatie in kaart brengt en vervolgens de juiste professionals inschakelt.

Strategie en totstandkoming aanpak verschilt per gemeente

Uit de evaluatie blijkt dat gemeenten op verschillende manieren de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht implementeren. Sommige gemeenten richten zich bijvoorbeeld eerst op het bouwen van een netwerk van verschillende partners. Andere gemeenten steken eerst meer energie in het vormgeven van de rol van de centrale zorgverlener. Structurele financiering is volgens de gemeenten van groot belang voor verdere implementatie en ontwikkeling van de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Zij willen dan ook meer zicht op de mogelijkheden voor financiering van alle onderdelen van de aanpak. Ook willen gemeenten meer ondersteuning bij lokale monitoring.

Aanbevelingen voor verdere ontwikkeling

Uit de evaluatie blijkt dat voor succesvolle implementatie van deze integrale aanpak voldoende draagvlak, inzet en geduld nodig zijn van alle betrokken organisaties. Daarom zijn duidelijk verwachtingsmanagement, een goede rolverdeling en voldoende middelen noodzakelijk voor de totstandkoming van een goed werkende aanpak.

Over het programma

Het RIVM maakt deel uit van de coalitie Kind naar Gezonder Gewicht. Deze coalitie bestaat verder uit JOGGJongeren Op Gezond Gewicht, het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid (NCJNederlands Centrum Jeugdgezondheid), het Nederlands Jeugdinstituut (NJiNederlands Jeugdinstituut) en Care for Obesity (C4O) van de Vrije Universiteit (VUVrije Universiteit). Het doel van de coalitie is om een landelijk netwerk en bijbehorend draagvlak te creëren voor de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. De ondersteuning van de lokale implementatie van de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht wordt door het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 gestimuleerd en gefinancierd in het kader van het Nationaal Preventieakkoord van 2018. De preventie en behandeling van overgewicht en obesitas is daarin één van de speerpunten. Meer informatie over de aanpak vind je op www.kindnaargezondergewicht.nl.

Leave a reply