Contacten met de tandarts 2022 1

Contacten met de tandarts 2022

26-1-2024 00:00

In deze tabel staan cijfers over het percentage mensen met minimaal één tandartscontact in de afgelopen 12 maanden en over het aantal bezoeken aan de tandarts. De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd. Gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2022 van CBS.

Deze cijfers zijn op verzoek van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) uitgedraaid. Deze cijfers zijn aanvullend op de cijfers die CBS publiceert in de StatLinetabel ‘Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken’.

Downloads

Tabel – Contacten met de tandarts 2022

Leave a reply