ALGEMENE VOORWAARDEN SLIMRESULT / WELLSPORTS / WELLSUPPORT

 

1 WERKINGSSFEER 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Wellsports/Wellsupport , alsmede op de overeenkomsten tot stand gekomen tussen de Wellsports/Wellsupport  en een cliënt, op grond waarvan de trajectbehandelingen worden verricht. 
 2. b. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze door de Wellsports/Wellsupport  schriftelijk zijn bevestigd. 

 

2 DEFINITIES 

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Wellsports/Wellsupport : De slankstudio werkzaam volgens de principes van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulten Nederland. (BGN). Wellsports/Wellsupport is een onderdeel van Wellsports Amsterdam.
Wellsports/Wellsupport-methode: een door Wellsports ontwikkelde methode voor iedereen die behoefte heeft aan afslanken en/of figuurcorrectie.

De methode waarin EMS (electrische spierstimulatie) centraal staat wordt aangevuld met educatieve programma’s over voeding en mentale coachingsprogramma’s.

 

3 ALGEMEEN 

 1. De Wellsports/Wellsupport-methode is geschikt voor gezonde vrouwen en/of mannen die ouder zijn dan 18 jaar en is niet geschikt voor, kinderen, zwangere vrouwen en personen met een pacemaker of andere elektrische implantaten.

De cliënt is gehouden, voor de behandeling begint een vragenlijst in te vullen waarin deze beperkingen en uitsluitingen moeten blijken.

 1. De Wellsports/Wellsupport-methode is ontwikkeld om te helpen bij figuurcorrectie en gewichtscontrole. 

De Wellsports/Wellsupport  is geen medische organisatie en pretendeert dat ook niet te zijn. De Wellsports/Wellsupport  stelt geen diagnoses, geeft geen medische adviezen. De methode wordt uitgevoerd op het niveau van een erkend BGN Gewichtsconsulent.

 1. Cliënten met gezondheidsklachten dan wel een verhoogd risico daarop, worden geadviseerd om medisch advies in te winnen bij een arts, voordat zij de Wellsports/Wellsupport-methode ondergaan.

 

4 PRIJZEN, BETALING, AANBIEDINGEN 

 1. a. De Wellsports/Wellsupport  toont alle prijzen van behandelingen en producten in de Wellsports/Wellsupport . De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. 
 2. b. Betaling dient voorafgaand aan de eerste behandeling te geschieden. 
 3. c. Aanbiedingen van de Wellsports/Wellsupport  zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. 
 4. Vooraf ingekochte behandelingen blijven gedurende 6 maanden geldig na aankoopdatum in de Wellsports/Wellsupport  van aankoop en zijn niet overdraagbaar. 
 5. e. Het inwisselen van ingekochte behandelingen is niet mogelijk. Er vindt geen restitutie plaats voor vooraf ingekochte behandelingen. 
 6. In uitzondering op het bepaalde onder e. kan aan een cliënt restitutie van vooraf ingekochte en niet gebruikte behandelingen worden verleend, indien zij een verklaring van een arts overlegt waaruit onvermogen, of medische bezwaren blijkt.

 

5 PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY 

 1. De cliënt zal de Wellsports/Wellsupport  vóór de eerste behandeling voorzien van alle gegevens, waarvan de Wellsports/Wellsupport  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Indien er een wijziging in deze gegevens optreedt zal de cliënt de Wellsports/Wellsupport  hierover voorafgaand aan de eerstvolgende behandeling informeren. 
 2. De door de cliënt verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen in een digitaal gegevensbestand, ten behoeve waarvan de cliënt door het aangaan van een overeenkomst met de Wellsports/Wellsupport  toestemming verleent. Dit gegevensbestand wordt gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van de behandelingen en om de cliënt te informeren over berichten inzake de Wellsports/Wellsupport  en de Wellsports/Wellsupport-methode alsmede aanbiedingen van de Wellsports/Wellsupport . De gegevens worden maximaal 6 maanden bewaard.
 3. De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 4. De door de cliënt verstrekte informatie zal niet aan derden worden verstrekt, zonder dat daarvoor een wettelijke grondslag bestaat of zonder dat er toestemming is verkregen van de cliënt. 
 5. De cliënt verleent de Wellsports/Wellsupport  toestemming om haar per e-mail of per gewone post te informeren over berichten alsmede aanbiedingen inzake de Wellsports/Wellsupport .
 6. Op verzoek van de cliënt zal de Wellsports/Wellsupport  de cliënt inzage verlenen in de door haar opgeslagen gegevens en deze, indien door de cliënt gewenst, aanpassen. 

 

6 ANNULERING, TE LAAT KOMEN 

 1. Tot uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak voor een behandeling kan de cliënt de behandeling telefonisch, per mail, in een persoonlijk gestuurd bericht via Whatsapp of via sociale media annuleren. Indien de Wellsports/Wellsupport  niet uiterlijk 24 uur van tevoren een annulering van de cliënt heeft ontvangen, brengt de Wellsports/Wellsupport  de volledige prijs van de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening brengen. 
 2. Indien de cliënt te laat komt voor een afgesproken behandeling, kan de Wellsports/Wellsupport  de verloren tijd inkorten op de behandeling.
  c. Cliënt is bij het aangaan van de overeenkomst voor de trajectbehandeling altijd het volledige bedrag verschuldigd. Indien de cliënt na het aangaan van de overeenkomst niet kan of wil starten met het traject, is altijd een minimum van 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.
  d. Bij annulering door overmacht zoals ziekte, is een verklaring van een arts nodig.

 

7 UITVOERING 

 1. De Wellsports/Wellsupport  zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
 2. De Wellsports/Wellsupport  houdt zich het recht voor een behandeling zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

 

8 KLACHTEN 

 1. Klachten naar aanleiding van een behandeling dienen binnen 8 dagen na de behandeling schriftelijk en per aangetekende post door de Wellsports/Wellsupport  die de behandeling heeft uitgevoerd te zijn ontvangen. Nadien kan de aanleiding van de klacht mogelijk niet meer worden achterhaald. 

 

9 BESCHADIGING, DIEFSTAL EN VERLIES EIGENDOMMEN 

 1. De Wellsports/Wellsupport  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging, diefstal en/of verlies van zaken die door de cliënt naar de Wellsports/Wellsupport  zijn meegenomen. 

 

10 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Alle door de Wellsports/Wellsupport  verrichte werkzaamheden geschieden naar beste vermogen en zijn gebaseerd op de gegevens die door de cliënt zijn verstrekt.
 2. De door de Wellsports/Wellsupport  gebruikte apparatuur is voorzien van een CE keurmerk. Hiermee geeft de fabrikant aan dat het product voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
 3. De Wellsports/Wellsupport  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Wellsports/Wellsupport  is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste, onvolledige dan wel verouderde informatie. 
 4. De Wellsports/Wellsupport  is in geen geval aansprakelijk voor schade of letsel, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van het toepassen van de Wellsports/Wellsupport-methode, indien deze schade of letsel niet zou zijn opgetreden indien de cliënt in goede gezondheid zou hebben verkeerd. 
 5. Mocht, met inachtneming van hetgeen in de voorgaande leden van dit artikel is bepaald, blijken dat de ontstane schade en/of enig nadeel voor rekening van de Wellsports/Wellsupport  dient te komen, dan zal de totale aansprakelijkheid van de Wellsports/Wellsupport  zijn beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat met de overeengekomen prijs. 

 

11 GESCHILLEN

 

 1. Op deze algemene voorwaarden en de onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen, opdrachten en gesloten overeenkomsten, is bij uitsluiting het Nederlandse Recht van toepassing

 

© Wellsports/Wellsupport 2021